Odločba o imenovanju sodnega izvedenca

Odločbo o imenovanju sodnega izvedenca izda minister, pristojen za pravosodje. Oseba, ki želi biti imenovana za sodnega izvedenca, vloži vlogo pri Ministrstvu za pravosodje po objavi javnega poziva k predložitvi vlog za imenovanje sodnih izvedencev v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani ministrstva.

Sodni izvedenec lahko prične z delom, ko pred ministrom, pristojnim za pravosodje izreče prisego. Imenovanje sodnega izvedenca se vpiše v imenik sodnih izvedencev. Ministrstvo za pravosodje priskrbi sodnemu izvedencu štampiljko in izkaznico na njegove stroške.

Sodni izvedenec se vpiše v imenik sodnih izvedencev, ki ga vodi ministrstvo pristojno za pravosodje.

Vloga za pridobitev dovoljenja

  • Obrazec vloge za imenovanje za sodnega izvedenca Ministrstvo za pravosodje na dan objave javnega poziva v Uradnem listu RS objavi na svoji spletni strani.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije

Druge aktivnosti

Čeprav je sodni izvedenec imenovan za nedoločen čas, mora po petih letih od dneva imenovanja in po poteku vsakih nadaljnjih petih let predložiti Ministrstvu za pravosodje, dokazila o strokovnem izpopolnjevanju in seznanitvi z novimi dognanji in metodami v stroki oziroma o sodelovanju na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira pristojni državni organ, pooblaščena organizacija, strokovno združenje ali druga strokovna institucija.

Sodni izvedenec se mora v petih letih udeležiti najmanj petih tovrstnih strokovnih izpopolnjevanj.

Če sodni izvedenec v odrejenem roku ne predloži dokazil o strokovnem izpopolnjevanju ali če Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje dokazila oceni kot neustrezna ali nezadostna, lahko strokovnost in praktične sposobnosti sodnega izvedenca Strokovni svet preveri na enega od preostalih načinov preverjanja strokovnosti po zakonu, ki ureja sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače, za katerega meni, da je najustreznejši.

Vir: Ministrstvo za pravosodje | Datum zadnje spremembe strani: 02. 04. 2020