Odločba o imenovanju sodnega cenilca

Odločbo o imenovanju sodnega cenilca izda minister, pristojen za pravosodje. Oseba, ki želi biti imenovana za sodnega cenilca, vloži vlogo pri Ministrstvu za pravosodje po objavi javnega poziva k predložitvi vlog za imenovanje sodnih cenilcev v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani ministrstva.

Sodni cenilec lahko prične z delom, ko pred ministrom, pristojnim za pravosodje, izreče prisego. Imenovanje sodnega cenilca se vpiše v imenik sodnih cenilcev. Ministrstvo za pravosodje priskrbi sodnemu cenilcu štampiljko in izkaznico na njegove stroške.

Sodni cenilec se vpiše v imenik sodnih cenilcev, ki ga vodi ministrstvo pristojno za pravosodje.

Vloga za pridobitev dovoljenja

  • Obrazec vloge za imenovanje za sodnega cenilca Ministrstvo za pravosodje na dan objave javnega poziva v Uradnem listu RS objavi na svoji spletni strani.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije

Druge aktivnosti

Čeprav je sodni cenilec imenovan za nedoločen čas, mora po petih letih od dneva imenovanja in po poteku vsakih nadaljnjih petih let predložiti Ministrstvu za pravosodje, dokazila o strokovnem izpopolnjevanju in seznanitvi z novimi dognanji in metodami v stroki oziroma o sodelovanju na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira pristojni državni organ, pooblaščena organizacija, strokovno združenje ali druga strokovna institucija.

Sodni cenilec se mora v petih letih udeležiti najmanj petih tovrstnih strokovnih izpopolnjevanj.

Če sodni cenilec v odrejenem roku ne predloži dokazil o strokovnem izpopolnjevanju, ali če Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje dokazila oceni kot neustrezna ali nezadostna, lahko strokovnost in praktične sposobnosti sodnega cenilca Strokovni svet preveri na enega od preostalih načinov preverjanja strokovnosti po zakonu, ki ureja sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače, za katerega meni, da je najustreznejši.

Vir: Ministrstvo za pravosodje | Datum zadnje spremembe strani: 06. 04. 2020