Odločba o imenovanju sodnega tolmača

Odločbo o imenovanju sodnega tolmača izda minister, pristojen za pravosodje. 

Oseba, ki želi biti imenovana za sodnega tolmača, vloži vlogo pri Ministrstvu za pravosodje po objavi javnega poziva k predložitvi vlog za imenovanje sodnih tolmačev v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani ministrstva.

Sodni tolmač lahko prične z delom, ko pred ministrom, pristojnim za pravosodje, izreče prisego. Imenovanje sodnega tolmača se vpiše v imenik sodnih tolmačev. Ministrstvo za pravosodje priskrbi sodnemu tolmaču štampiljko in izkaznico na njegove stroške. 

Sodni tolmač se vpiše v imenik sodnih tolmačev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje.

Vloga za pridobitev dovoljenja

  • Obrazec vloge za imenovanje za sodnega cenilca Ministrstvo za pravosodje na dan objave javnega poziva v Uradnem listu RS objavi na svoji spletni strani.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije

Druge aktivnosti

Čeprav so sodni tolmači imenovani za nedoločen čas, morajo po petih letih od dneva imenovanja in po preteku vsakih nadaljnjih pet let predložiti Ministrstvu za pravosodje, dokazila o strokovnem izpopolnjevanju in seznanitvi z novimi dognanji in metodami v stroki oziroma o sodelovanju na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira pristojni državni organ, pooblaščena organizacija, strokovno združenje ali druga strokovna institucija.

Sodni tolmač se mora v petih letih udeležiti najmanj petih tovrstnih strokovnih izpopolnjevanj.

Če sodni tolmač v odrejenem roku ne predloži dokazil o strokovnem izpopolnjevanju ali če Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje dokazila oceni kot neustrezna ali nezadostna, lahko strokovnost in praktične sposobnosti sodnega tolmača Strokovni svet preveri na enega od preostalih načinov preverjanja strokovnosti po zakonu, ki ureja sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače, za katerega meni, da je najustreznejši.

Vir: Ministrstvo za pravosodje | Datum zadnje spremembe strani: 06. 04. 2020