Koncesija za opravljanje vseživljenjske karierne orienacije

Za opravljanje te dejavnosti mora ponudnik pridobiti koncesijo, in sicer s prijavo na javni razpis, ki ga objavi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Koncesijsko razmerje se sklene za določen čas trajanja koncesije, vendar največ za obdobje treh let. Koncesijsko razmerje se lahko tudi podaljša na predlog samega koncesionarja, vendar največ še za čas za katerega je bila sklenjena koncesija ali, če je glede na stanje in potrebe trga dela to potrebno. Poleg tega mora koncesionar izpolnjevati še naslednje pogoje: 

  • koncesionar izpolnjuje pogoje, ki so bili predpisani ob izdaji koncesije,
  • koncesionar je med izvajanjem koncesije vestno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti,
  • koncesionar je pravočasno odpravil morebitne nepravilnosti,
  • zoper delo koncesionarja v času izvajanja koncesije ni bila podana utemeljena pritožba ali utemeljena prijava v zvezi z opravljanjem storitve.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 04. 07. 2013