Dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu

Minister, pristojen za delo, izda, obnovi, odvzame dovoljenje z odločbo v upravnem postopku.

Druge aktivnosti

Dovoljenje, obnova ali odvzem dovoljenja se vpiše v vpisnik, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za delo.

Minister, pristojen za delo, izda dovoljenje za sedem let. Za obnovitev dovoljenja je potrebno zaprositi najmanj tri mesece pred iztekom dovoljenja.

Termin obnove: Sedem let

Datum zadnje spremembe strani: 21. 05. 2018