Koncesija za graditev žičniških naprav

Koncesija za graditev žičniških naprav določa pravice in obveznosti koncesionarja. Gre za pogodbo, po kateri plačilo javnega naročila nadomesti pravica do izkoriščanja zgrajenega objekta ali pa se ta pravica kombinira s plačilom. Koncesijo za žičniško napravo podeli občina oziroma mestna občina, v kateri se naprava nahaja. Če žičniška naprava presega pomen smučišča, na katerem se nahaja, koncesijo podeli država.

Možni so različni položaji glede koncesij:

 • Koncesijska pogodba ne predvideva prenosa lastništva na koncedenta po poteku koncesije. Prav tako ni predvideno, da bi se na tej napravi opravljala javna služba.
 • Koncesijska pogodba predvideva prenos lastništva na koncedenta po poteku koncesije. Pogodba ne predvideva, da bi se na tej napravi opravljala javna služba. Večino tveganja nosi koncesionar.
 • Koncesijska pogodba predvideva prenos lastništva na koncedenta po poteku koncesije. Pogodba ne predvideva, da bi se na tej napravi opravljala javna služba. Večino tveganja nosi koncendent.
 • Koncesijska pogodba ne predvideva prenosa lastništva na koncedenta po poteku koncesije. Hkrati je predvideno, da bi se na tej napravi opravljala javna služba.
 • Koncesijska pogodba predvideva prenos lastništva na koncedenta po poteku koncesije. Hkrati je predvideno, da bi se na tej napravi opravljala javna služba. Večino tveganja nosi koncesionar.
 • Koncesijska pogodba predvideva prenos lastništva na koncendenta po poteku koncesije. Hkrati je predvideno, da bi se na tej napravi opravljala javna služba. Večino tveganja nosi koncedent.

Postopek podelitve koncesije poteka v petih fazah, in sicer:

 • predhodni postopek,
 • sprejem koncesijskega akta,
 • javni razpis,
 • odločba o izbiri ter
 • podelitev koncesije.

Vlada sprejme uredbo o koncesiji za graditev, v kateri so predvideni lokacija žičniške naprave in pogoji. Investitor poda vlogo z dokazili. Na podlagi popolne vloge Vlada Republike Slovenije z odločbo podeli koncesijo.

Če gre za napravo, ki je prometno že povezana z obstoječimi žičnicami ali drugimi rekreacijskimi površinami, se koncesija podeli brez javnega razpisa.

Seznam dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Pritožba
 • Pristojni organ: Občina
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 15. 01. 2018