Pooblastilo za preizkušanje hidrantnih omrežij

Pravne in fizične osebe, ki želijo preizkušati hidrantna omrežja, vložijo pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: URSZR) vlogo za preizkušanje hidrantnih omrežij in ji priložijo vse listine, iz katerih izhaja, da izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti.

URSZR v 60 dneh izda pooblastilo fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje za preizkušanje hidrantnih omrežij, če ni potreben poseben ugotovitveni postopek. Če je potreben poseben ugotovitveni postopek, URSZR izda pooblastilo fizični ali pravni osebi v 90 dneh.

Pooblastilo se izda za nedoločen čas.

Po opravljenem preizkusu hidrantnega omrežja mora izvajalec najkasneje v desetih dneh pripraviti pisno poročilo in ga poslati zavezancu. Poročilo mora vsebovati ugotovitve preizkusa s poudarkom na pomanjkljivostih, ki jih mora zavezanec odpraviti, preden se mu izda potrdilo o brezhibnem delovanju. Poročilu se priložita merilni in hidrantni list.

Izvajalec izda potrdilo po uspešno opravljenem preizkusu, in sicer:

  • na podlagi poročila, če ni pomanjkljivosti;
  • na podlagi obvestila zavezanca, da je pomanjkljivosti odpravil, če so bile ugotovljene le nebistvene pomanjkljivosti;
  • na podlagi dodatnega poročila, ko se na ponovnem preizkusu hidrantnega omrežja ugotovi, da je zavezanec odpravil vse pomanjkljivosti.

Potrdilo se izda v predpisani obliki.

Seznam dejavnosti

Datum zadnje spremembe strani: 24. 05. 2018