Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Priglasitev organa za ugotavljanje skladnosti meril

Priglašeni organi za ugotavljanje skladnosti merilnih instrumentov so pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so bili predhodno imenovani s strani direktorja Urada RS za meroslovje. Njihova naloga je ugotavljanje skladnost meril z bistvenimi zahtevami ter izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti.

Postopek imenovanja pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika se začne z vložitvijo zahteve za priglasitev pri Uradu RS za meroslovje. Direktor Urada imenuje tri ali več člansko komisijo, ki izdela mnenje o ustreznosti zahteve. Na podlagi proučitve zahteve, priložene dokumentacije in ocenjevalnega obiska pri vložniku poda mnenje. Komisija izda svoje mnenje najkasneje v enem mesecu od dneva, ko je vloga popolna. Nato posreduje vlogo direktorju Urada, ki izda odločbo o imenovanju ali zavrne zahtevo za imenovanje.

Priglasitev opravi minister, pristojen za gospodarstvo na podlagi obvestila ministra, pristojnega za meroslovje. Organ za ugotavljanje skladnosti se priglasi Komisiji Evropske unije, državam članicam Evropske skupnosti in Evropskega gospodarskega prostora.

Ugotavljanje skladnosti se izvaja tako na nacionalni kot na evropski ravni. Na nacionalni ravni delujejo imenovane osebe s strani Urada RS za meroslovje. Na evropski pa ugotavljanje skladnosti meril izvajajo priglašene osebe s strani Evropske komisije, ki so bile predhodno imenovane s strani Urada.

Priglasitev vsebuje:

  • navedba priglašenega organa,
  • modul ugotavljanja skladnosti,
  • identifikacijsko številko, ki jo je določila Komisija,
  • vrsto meril, na katere se nanaša priglasitev,
  • in če je to potrebno razrede točnosti meril, merilno območje,merilno tehnologijo ter vse lastnosti meril, ki omejujejo obseg priglasitve.

Seznam dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 27. 11. 2014