Imenovanje za preskušanje in označevanje plemenitih kovin

Postopek imenovanja se začne, ko pravna oseba ali samostojnega podjetnika posameznika vloži zahtevo za imenovanje na Uradu RS za meroslovje (v nadaljevanju: urad).

Direktor urada imenuje tri člansko strokovno komisijo za ocenjevanje (v nadaljevanju: komisija).  Komisija poda direktorju urada predlog mnenja o izpolnjevanju zahtev za imenovanje na podlagi proučitve predložene dokumentacije in ocenjevalnega obiska pri vložniku zahteve.

Na podlagi mnenja komisije določi direktor urada predlog imenovanja in ga posreduje pristojnemu ministru, ki izda odločbo o imenovanju.

V odločbi o imenovanju se podrobneje določijo obveznosti imenovane pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

Vložnik zahteve, ki svojo usposobljenost izkaže z akreditacijsko listino, se izda odločba najdlje do konca veljavnosti akreditacijske listine. Odločba o imenovanju se lahko podaljša le v primeru, ko vložnik zahteve predloži veljavna dokazila.

Seznam dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 13. 11. 2014