Aktuarska funkcija

Zavarovalnica organizira aktuarsko funkcijo.

Nosilec aktuarske funkcije je lahko le oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  1. je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in izkušnje, potrebne za zanesljivo in preudarno opravljanje nalog ključne funkcije;
  2. ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja;
  3. nad njo ni bil začet postopek osebnega stečaja;
  4. ni oseba, ki v zavarovalnici opravlja funkcijo člana uprave ali prokurista;
  5. ni oseba, za katero je Agencija za zavarovalni nadzor v zadnjih petih letih zavarovalnici pravnomočno naložila odvzem pooblastila za ključno funkcijo zaradi hujše kršitve 4. oziroma 8. poglavja Zakona o zavarovalništvu, oziroma za katero je Agencija za zavarovalni nadzor v zadnjih petih letih pokojninski družbi pravnomočno naložila razrešitev imenovanega pooblaščenega aktuarja zaradi hujše kršitve nalog pooblaščenega aktuarja, določenih v 604. členu zakona;
  6. je oseba dobrega ugleda in integritete.

O podelitvi pooblastila nosilcu ključne funkcije zavarovalnica v roku osmih dni, od podelitve pooblastila, obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor. V obvestilu poda tudi utemeljitve glede primernosti novo pooblaščenega nosilca ključne funkcije.

Seznam dejavnosti

Datum zadnje spremembe strani: 04. 02. 2019