Dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja za zavarovalno zastopniške družbe

Zavarovalna zastopniška družba mora pred vpisom ustanovitve ali vpisom spremembe dejavnosti v sodni register pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja.

Zahtevi za izdajo dovoljenja mora priložiti:

  1. statut, v obliki overjenega prepisa notarskega zapisa;
  2. seznam oseb, ki bodo pridobile kvalificiran delež v zavarovalnici, in višino kvalificiranega deleža, ki ga bo pridobil posamezni imetnik, ali če v zavarovalnici ne bo imetnikov kvalificiranih deležev, seznam dvajsetih največjih delničarjev zavarovalnice in višino deleža, ki ga bo pridobil posamezni delničar ob ustanovitvi zavarovalnice;
  3. druge dokaze, ki dokazujejo, da so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov;
  4. potrdilo o plačilu takse.

Če je bilo zavarovalni zastopniški družbi odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja, ji Agencija za zavarovalni nadzor pet let od pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja ne sme izdati dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja.

Agencija za zavarovalni nadzor pet let od pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja ne sme izdati dovoljenja za opravljanje dejavnosti družbi, katere ustanovitelj je oseba, ki je bila družbenik, katerega delež je omogočal vpliv na delovanje zavarovalno zastopniške družbe, ali njen zakoniti zastopnik, kadarkoli v zadnjih dveh letih, preden je bilo zavarovalno zastopniški družbi odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Datum zadnje spremembe strani: 04. 02. 2019