Dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posrednika

Fizična oseba, ki pridobi pri Agenciji za zavarovalni nadzor dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posrednika, lahko opravlja posle zavarovalnega posredovanja pri zavarovalnici ali zavarovalni posredniški družbi.

Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje:

  1. da je uspešno opravila preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja,
  2. da ima najmanj trimesečne izkušnje s področja zavarovalnih poslov, ki jih je pridobila na podlagi zaposlitve ali drugega pravnega razmerja z zavarovalnico ali zavarovalno zastopniško ali posredniško družbo,
  3. da obvlada slovenski jezik,
  4. da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja
  5. da ji Agencija za zavarovalni nadzor ni odvzela dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja pred manj kakor petimi leti,
  6. da ima sklenjeno ustrezno zavarovanje poklicne odgovornosti.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Datum zadnje spremembe strani: 04. 02. 2019