Dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti

Dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti izda Agencija za komunikacije omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija).

Pred oddajo vloge mora imeti vlagatelj registrirano dejavnost, vlagateljev medij pa mora biti vpisan v razvid medijev.

Vložnik vloži pisno vlogo za pridobitev dovoljenja, ki mora vsebovati:

  • podatke o izdajatelju radijskega ali televizijskega programa,
  • navedbo dejavnosti, ki jo namerava izvajati,
  • ime radijskega oziroma televizijskega programa, ki ga bo izdajatelj razširjal s svojo dejavnostjo,
  • izpolnjen pravni obrazec o osnovnih programskih zahtevah, ki jih izdajatelj upošteva pri razširjanju programa.

Agencija izda dovoljenje po predhodnem mnenju Sveta za radiodifuzijo.

Po vsakem javnem razpisu, na katerem je bila izdajatelju dodeljena pravica do uporabe radijskih frekvenc za razširjanje programa v analogni tehniki oziroma pravica do razširjanja programa na razpisanem območju v digitalni tehniki, Agencija dopolni dovoljenje izdajatelja z dodatnimi programskimi zahtevami, ki jih je ta prevzel na javnem razpisu, tako da izdajatelju izda novo dovoljenje, staro dovoljenje pa preneha veljati. 

Na vlogo imetnika dovoljenja se lahko spremenijo osnovne programske zahteve iz dovoljenja, pri čemer se ne smejo bistveno spremeniti namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča za delovanje programa. Dodatnih programskih zahtev ni mogoče spreminjati.

Imetnik dovoljenja lahko svojo pravico iz dovoljenja s pravnim poslom prenese na drugo pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev dovoljenja, pri čemer morajo programske zahteve iz dovoljenja ostati nespremenjene.

Seznam dejavnosti

Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 14. 12. 2015