Vpis v register ponudnikove opreme in storitev

Za opravljanje dejavnosti dobave opreme oziroma izvajanja storitev na področju zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ni potrebno posebno dovoljenje.

Pravna ali fizična osebe, ki na trgu ponuja storitve hrambe ali spremljevalne storitve (zajem, pretvorba, urejanje, odbiranje, uničevanje, …) oziroma opremo (strojno ali programsko) za izvajanje hrambe, zajema in spremljevalnih storitev, mora svojo dejavnost prijaviti Arhivu RS najmanj osem dni pred začetkom opravljanja dejavnosti.

Zahteva za registracijo bodočega ponudnika strojne in programske opreme oziroma storitev za zajem in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki ali spremljevalnih storitev, se vloži pri Arhivu RS na predpisanem obrazcu zahteve za registracijo ponudnika opreme in storitev osebno, po pošti ali elektronsko prek spletne aplikacije. Slednja omogoča pripravo osnutka ter nato oddajo zahtevka.

Arhiv RS na podlagi prijave preveri popolnost prijave in z upravno odločbo odredi vpis ponudnika v register ponudnikov opreme oziroma storitev za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kulturo
Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 23. 11. 2018