Opravljen strokovni izpit za ribogojca

Izpit obsega preverjanje znanja iz vsebin, ki jih ribogojec neposredno uporablja pri gojitvi rib za poribljavanje.  Opraviti mora praktično usposabljanje, ki se ga opravi v ribogojnici in traja najmanj 40 ur.

Praktični del usposabljanja zajema spoznavanje z ribogojskimi opravili:

 • odlov plemenk,
 • smukanje,
 • valjenje,
 • krmljenje,
 • transport,
 • poribljavanje,
 • čiščenje ribogojnih objektov,
 • postopke zdravstvene preventive,
 • zdravljenje rib.

Izpit obsega naslednje vsebine:

 • zgodovino in osnove ribojstva;
 • predpise iz področja sladkovodnega ribištva in gojitve rib;
 • predpise iz področja varstva okolja, ohranjanje narave in upravljanja voda;
 • gojitev rib;
 • ribogojne postopke za hladnovodne vrste rib;
 • ribogojne postopke za toplovodne vrste rib;
 • vzrejo rib za prehrano;
 • vzrejo rib za poribljavanje
 • bolezni rib.

Vsebina izpita in praktični del sta določena s programom strokovnega izpita za ribogojca.

PRIJAVA NA IZPIT

Kandidat za opravljanje izpita vloži prijavo na predpisanem obrazcu. Najmanj petnajst dni pred izpitnim rokom je kandidat obveščen o času in kraju opravljanja izpita. Vse aktivnosti potekajo preko nosileca javnega pooblastila.

OPRAVLJANJE IZPITA

Izpit je sesatavljen iz pisnega in ustnega dela. Pred pričetkom pisnega dela se preveri istovetnost kandidata. Pisni del obsega 20 vprašanj in se opravlja pod nadzorom najmanj enega člana komisije. Ustni del se izvaja pred celotno izpitno komisijo. Ustni del izpita kandidat opravlja le v primeru, če je pri pisnem delu izpita dosegel najmanj 60% točk. Tako ustni kot pisni se opravljata na isti dan.  Pisni del izpita traja največ 90 minut, ustni pa največ 15 minut. Izpit je javen.

Kandidat, ki je uspešno opravil izpit dobi potrdilo o opravljenem izpitu. V nasprotnem primeru, lahko kandidat takoj po razglasitvi izida poda pri zapisnikarju ustni ugovor na zapisnik.

V ribiškem katastru se vodi evidenca o opravljenih izpitih za namene ugotavljanja usposobljenosti ribogojske dejavnosti.

Oseba, ki ima doseženo najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe in je imela v izobraževalnem programu tudi temo ribogojstva, se mu prizna izpit.Ta oseba tudi prejem potrdilo o priznanem izpitu.

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Pritožba
 • Pristojni organ: Ribiška zveza Slovenije
Datum zadnje spremembe strani: 13. 12. 2014