Opravljen strokovni izpit za ribiškega gospodarja

Izpit obsega preverjanje znanja iz vsebin, ki jih ribiški gospodar potrebuje za izvrševanje ribiškogojitvenega načrta in izvajanje ostalih nalog v ribiškem okolišu.

Izpit obsega naslednje vsebine:

 • osnove biologije rib;
 • osnove ribogojstva;
 • bolezni rib;
 • ekologijo rib in življenjskih združb v vodah;
 • vplive na vodno okolje ter ukrepe ob poginih rib;
 • področje sladkovodnega ribštva, varstva okolja, ohranjanje narave in upravljanje voda;
 • ribiško upravljanje v ribiških okoliših;
 • ribiški kataster;
 • načrtovanje v ribištvu; 
 • poročanje v ribištvu.

Vsebina izpita je določena s programom strokovnega izpita za ribiškega gospodarja.

Kandidatu mora biti zagotovljeno najmanj deset ur teoretičnega usposabljanja ter vso potrebno literaturo in pravne vire, ki so potrebni za opravljanje izpita.

PRIJAVA NA IZPIT

Kandidat za opravljanje izpita vloži prijavo na predpisanem obrazcu. Najmanj petnajst dni pred izpitnim rokom je kandidat obveščen o času in kraju opravljanja izpita. Vse aktivnosti potekajo preko nosileca javnega pooblastila.

OPRAVLJANJE IZPITA

Izpit je sesatavljen iz pisnega in ustnega dela. Pred pričetkom pisnega dela se preveri istovetnost kandidata. Pisni del obsega 20 vprašanj in se opravlja pod nadzorom najmanj enega člana komisije. Ustni del se izvaja pred celotno izpitno komisijo. Ustni del izpita kandidat opravlja le v primeru, če je pri pisnem delu izpita dosegel najmanj 60% točk. Tako ustni kot pisni se opravljata na isti dan. Pisni del izpita traja največ 90 minut, ustni pa največ 15 minut. Izpit je javen.

Kandidat, ki je uspešno opravil izpit dobi potrdilo o opravljenem izpitu. V nasprotnem primeru, lahko kandidat takoj po razglasitvi izida poda pri zapisnikarju ustni ugovor na zapisnik.

V ribiškem katastru se vodi evidenca o opravljenih izpitih za namene ugotavljanja usposobljenosti za opravljanje dela ribiškega gospodarja v ribiškem okolišu.

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Pritožba
 • Pristojni organ: Ribiška zveza Slovenije
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 05. 12. 2014