Opravljen strokovni izpit za ribiškega čuvaja

Izpit obsega preverjanje znanja iz vsebin, ki jih ribiški čuvaj neposredno uporablja pri opravljanju ribiškočuvajske službe. Pred opravljanjem izpita mora kandidat opraviti praktično usposabljanje.

Izpit obsega naslednje vsebine:

  • predpise iz področja sladkovodnega ribištva, varstva okolja, ohranjanja narave in upravljanja voda;
  • osnove gospodarjenja v ribiških okoliših;
  • osnove biologije in ribogojstva
  • dolžnosti ribiškega čuvaja;
  • pooblastila ribiškega čuvaja;
  • delovanje ribiškega čuvaja;
  • ukrepanje ob poginu rib ali ob drugih vplivih na vode;
  • sodelovanje z drugimi pristojnimi službami.

Vsebina izpita je določena s programom strokovnega izpita za ribiškega čuvaja.

Kandidat mora imeti zagotovljeno najmanj 4 ure teoretičnega usposabljanja ter vso potrebno literaturo in pravne vire potrebne za opravljanje izpita.

PRIJAVA NA IZPIT

 Kandidat za opravljanje izpita vloži prijavo na predpisanem obrazcu. Najmanj petnajst dni pred izpitnim rokom je kandidat obveščen o času in kraju opravljanja izpita. Vse aktivnosti potekajo preko nosileca javnega pooblastila.

 

OPRAVLJANJE IZPITA

 Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pred pričetkom pisnega dela se preveri istovetnost kandidata. Pisni del izpita obsega test in pisno nalogo. Test zajema 20 vprašanj in pisno nalogo iz praktičnih vsebin.Izpit se opravlja pod nadzorom najmanj enega člana komisije. Ustni del se izvaja pred celotno izpitno komisijo. Ustni del izpita kandidat opravlja le v primeru, če je pri pisnem delu izpita dosegel najmanj 60% točk. Tako ustni kot pisni se opravljata na isti dan.  Pisni del izpita traja največ 120 minut, ustni pa največ 20 minut. Izpit je javen.

 Kandidat, ki je uspešno opravil izpit dobi potrdilo o opravljenem izpitu. V nasprotnem primeru, lahko kandidat takoj po razglasitvi izida poda pri zapisnikarju ustni ugovor na zapisnikar.

 V ribiškem katastru se vodi evidenca o opravljenih izpitih za namene ugotavljanja usposobljenosti za opravljanje ribiškočuvajske službe.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ribiška zveza Slovenije
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 04. 12. 2014