Dovoljenje za opravljanje prometa s FFS na debelo

Za pridobitev dovoljenja morajo organizacije, ki želijo opravljati promet s fitofarmacevtskimi sredstvi na debelo:

  • biti registrirane v Republiki Sloveniji ali kateri od držav članic Evropske unije 
  • izpolnjevati predpisane pogoje glede prostorov in opreme ter načina skladiščenja in shranjevanja FFS.

V Republiki Sloveniji se sme dajati v promet in uporabljati le v RS registrirana oziroma dovoljena fitofarmacevtska sredstva.

S pridobitvijo dovoljenja lahko distributer opravlja dejavnost prometa na debelo s fitofarmacevtskimi sredstvi v Republiki Sloveniji.

Distributer pošlje vlogo za pridobitev dovoljenja za opravljanje prometa s FFS na debelo pristojnemu organu v pisni obliki.

Dovoljenje za promet na debelo s FFS izda pristojni organ, če ugotovi, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji.

Pristojni organ ob izdaji dovoljenja za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi vpiše nosilca dovoljenja v register.

Register je javen in je objavljen na spletni strani pristojnega organa.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin | Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2015