Vpis v register distributerjev FFS

Prodajo FFS za nepoklicno rabo lahko izvajajo druge prodajalne z izključno neživilskim blagom, če so vpisane register distributerjev FFS.

Prodajalne za vpis v register distributerjev pošljejo pristojnemu organu vlogo v pisni obliki. Vloga mora vsebovati naslednje podatke:

  • osebno ime ali firmo,
  • naslov ali sedež ter navedbo lokacije opravljanja prometa s FFS,
  • davčno številko,
  • vrsto dejavnosti.

Pristojni organ vpiše druge prodajalne z izključno neživilskim blagom v register distributerjev FFS.

Distributer iz prejšnjega odstavka mora v 15 dneh od prenehanja opravljanja prometa s FFS, o tem obvestiti Upravo, ki ga izbriše iz registra distributerjev.

Druge prodajalne z izključno neživilskim blagom morajo pri opravljanju prometa s FFS zagotavljati splošne informacije o tveganju za zdravje ljudi in okolje pri uporabi FFS.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum zadnje spremembe strani: 25. 12. 2014