Soglasje za raziskavo

Kulturnovarstveno soglasje, s katerim se dovolita raziskava in odstranitev arheološke ostaline, se lahko izda le pod pogojem, da tako raziskavo in odstranitev nadzoruje zavod in da raziskavo ter odstranitev opravi oseba, ki je strokovno usposobljena za izvajanje arheoloških raziskav.

Soglasje za raziskavo in odstranitev izda Ministrstvo za kulturo. Raziskavo in odstranitev nadzoruje pristojna organizacija.

S soglasjem se lahko dovoli tudi odstranitev, če se stranki s soglasjem naloži izvedba izravnalnega ukrepa. Izravnalni ukrep mora biti po učinku sorazmeren pomenu arheološke ostaline, katere odstranitev se dovoli.

Vlogo za izdajo soglasja naročnik ali po njegovem pooblastilu izvajalec raziskave vloži na ministrstvo.

Pred izdajo soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline vlogo obravnava in predhodno mnenje poda Strokovna komisija za arheološka raziskovanja. Komisija v mnenju presoja zlasti utemeljenost razloga za izvedbo raziskave, ustreznost usposobljenosti in sestave raziskovalne skupine in ustreznost predlaganih raziskovalnih postopkov.

Ministrstvo za kulturo izda soglasje za raziskavo, če:

  • obstajajo najdbe oziroma materialni dokazi ali posredni pokazatelji, da so na določljivem površju, v zemlji ali vodi arheološke ostaline;
  • je izvedba raziskave utemeljena, o čemer da predhodno mnenje komisija;
  • jo nadzoruje zavod in jo opravi oseba, ki je strokovno usposobljena za izvajanje arheoloških raziskav.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 17. 12. 2015