Javno pooblastilo za izvajanje laboratorijskih analiz za izvajanje inšpekcijskega nadzora prometa in uporabe FFS

Pristojni organ dodeli javno pooblastilo laboratorijem, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa in imajo pridobljeno akreditacijsko listino, ter sodelujejo v mednarodnih laboratorijskih shemah.

V javnem razpisu se določijo  podrobnejša merila za izbor izvajalcev za določene vrste analiz s področja FFS. Po opravljenem javnem razpisu izda pristojni organ odločbo o izbiri laboratorija za izvedbo določene vrste analiz s področja FFS.

Medsebojne pravice in obveznosti pristojni organ in laboratorij uredita s pogodbo.

Pristojni organ pooblasti laboratorij za dobo petih let.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2015