Dovoljenje za iskanje

Za iskanje arheoloških ostalin je potrebno dovoljenje za iskanje arheoloških ostalin, ki ga izda Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Dovoljenje lahko pridobi fizična oseba, ki je strokovno usposobljena za iskanje. Oseba je strokovno usposobljena, če izpolnjuje vsaj enega od spodaj navedenih pogojev.

V vlogi za izdajo mora prosilec navesti vrsto dovoljenja, ki ga zahteva, ter priložiti program iskanja in dokazila o strokovni usposobljenosti.

V programu iskanja prosilec opredeli namen in cilje iskanja, tehnična sredstva in metode, ki jih namerava uporabiti pri iskanju, način dokumentiranja izsledkov iskanja, čas iskanja in območje, na katerem želi iskanje izvajati.

Po potrebi lahko zavod prosilca pokliče, da se izreče o določenih navedbah, da dopolni vlogo z drugimi potrebnimi dokazili oziroma dovoljenji drugih organov, oziroma Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije izvede druga dejanja, s katerimi se ugotovi dejansko stanje.

Dovoljenje je lahko enkratno ali odprto.

Enkratno dovoljenje velja za čas iskanja do največ 30 dni.

Odprto dovoljenje velja za večje območje, ki ne sme biti večje od območja pristojnosti dveh območnih enot Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, in za daljše obdobje, ki pa ne sme biti daljše od enega leta in se izteče z zadnjim dnem koledarskega leta, v katerem je bilo izdano.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije lahko odprto dovoljenje izda, če se dovoljenje nanaša na osebo, ki je uspešno izvedla vsaj tri programe iskanja arheoloških ostalin na podlagi enkratnih dovoljenj ali izkazuje zadostne reference s področja prepoznavanja in varstva arheoloških ostalin ali druge ustrezne zvrsti kulturne dediščine, ki je zajeta v pojmu arheološka ostalina.

V dovoljenju Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije določi:

 • vrsto dovoljenja (enkratno ali odprto),
 • standarde, ki jih mora iskalec uporabiti pri iskanju,
 • trajanje dovoljenja,
 • kraj (območje), na katerega se dovoljenje nanaša,
 • tehnična sredstva, ki jih je dovoljeno uporabiti za iskanje,
 • pristojno organizacijo, ki jo mora iskalec obveščati o najdbah, odkritih pri iskanju, in o drugih dejstvih, povezanih z iskanjem,
 • metodo zbiranja podatkov, pridobljenih z iskanjem,
 • način predaje podatkov in standarde za pripravo poročila o iskanju,
 • način ravnanja z najdbami, ki so bile fizično odstranjene z odkrite arheološke ostaline, in njihove predaje pristojni organizaciji,
 • strokovnega nadzornika nad iskanjem in način in obseg nadzora,
 • morebitno obveznost in način sodelovanja pooblaščene osebe Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije pri iskanju,
 • morebitno obveznost in način obveščanja drugih organov o iskanju.

Dovoljenje je vezano na osebo, ki je vložila vlogo, in ni prenosljivo na drugo osebo.

Seznam dejavnosti

Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 22. 03. 2017