Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Koncesijska pogodba za izvajanje nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin

Pristojni organ z izvajalcem javne službe sklene koncesijsko pogodbo za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

Koncesija se podeli na podlagi objave javnega razpisa v Uradnem listu Slovenije. Izvajalec se v skladu z razpisno dokumentacijo  prijavi na razpis. Prepozno prispele vloge se zavržejo. V primeru, da je vloga nepopolna ga pristojni organ pozove k dopolnitvi, v nasprotnem primeru, se vloga zavrne. Izid javnega razpisa se objavi v uradnem listu. Medsebojna razmerja med upravo in koncesionarjem se podrobneje uredijo s, koncesijskimi pogodbami za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

Javni razpis ni potreben za javne zavode, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva, katerim uprava koncesijo dodeli na podlagi vloge z odločbo v upravnem postopku.

Kandidat mora za pridobitev koncesije zaposlovati strokovnega sodelavca ter tehničnega sodelavca in obenem zagotoviti ustrezno tehnično opremo in prostore. Izvajalec mora imeti naloge zapisane v ustanovitvenem aktu, ter imeti ustrezen status in registracijo, ki ne sme biti v navzkrižju interesov.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 25. 02. 2015