Fitosanitarno izvozno spričevalo

Fitosanitarno spričevalo mora izvoznik rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zagotoviti pred izvozom v državo uvoznico, ki zahteva fitosanitarno spričevalo.

Zahtevo za izdajo fitosanitarnega spričevala, mora izvoznik za nameravani izvoz predložiti pristojnemu fitosanitarnemu inšpektorju najmanj 24 ur pred nakladanjem pošiljke.

Prijava se vloži pisno s predložitvijo vseh listin, ki spremljajo pošiljko, in mora vsebovati zlasti:
 •  ime oziroma firma in naslov oziroma sedež izvoznika pošiljke;
 •  ime oziroma firma in naslov oziroma sedež prejemnika pošiljke;
 • vrsto in številko prevoznega sredstva, če sta znani;
 • vrsto rastlin, število in opis pakiranj ter količino (kg, m3, kos);
 •  vstopno mesto države uvoznice, če je znano;
 • kraj in čas nakladanja;
 • postopek dezinfekcije oziroma dezinsekcije, če je bil opravljen (datum, vrsta in koncentracija sredstva, trajanje in temperatura).

Pred izdajo fitosanitarnega spričevala je potreben fitosanitarni pregled pošiljke.

Fitosanitarno spričevalo se izda za pošiljke, ki se izvažajo, na obrazcu zelene barve. Izvozniki morajo po izdaji fitosanitarnega spričevala zagotoviti, da se pošiljka glede opremljenosti z dokumenti, istovetnosti in zdravstvenega stanja do izstopa s carinskega območja Skupnosti ne spremeni. Pošiljka mora ostati neoporečna, kar izvoznik zagotovi tako, da:
 • pošiljko loči od ostalega blaga in je prepoznavna kot celota;
 • pošiljko označi tako, da omogoča identifikacijo;
 • pošiljko transportira tako, da ni nevarnosti za okužbo, infestacijo ali kontaminacijo med prevozom.

FITOSANITARNO SPRIČEVALO ZA PONOVNI IZVOZ

Za pošiljke, ki se izvažajo  v tretje države in po poreklu niso iz Evropske unije, pa so se po uvozu v Republiki Sloveniji skladiščile, ponovno pakirale ali razdeljevale, se izda fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz na obrazcu rjave barve.

Prijava se vloži pisno s predložitvijo vseh listin pri pristojnem organu, ki spremljajo pošiljko, in mora vsebovati zlasti:

 • ime oziroma firma in naslov oziroma sedež izvoznika pošiljke;
 •  ime oziroma firma in naslov oziroma sedež prejemnika pošiljke;
 • vrsto in številko prevoznega sredstva, če sta znani;
 • vrsto rastlin, število in opis pakiranj ter količino (kg, m3, kos);
 •  vstopno mesto države uvoznice, če je znano;
 • kraj in čas nakladanja;
 • postopek dezinfekcije oziroma dezinsekcije, če je bil opravljen (datum, vrsta in koncentracija sredstva, trajanje in temperatura);
 • podatke o kraju in državi porekla;
 • fitosanitarno spričevalo, ki je spremljalo pošiljko ob uvozu ali kopijo le-tega, ki jo overi fitosanitarni inšpektor, če gre za pošiljko, za uvoz katere je obvezno fitosanitarno spričevalo;
 • podatke o kraju in načinu skladiščenja pošiljke, morebitnem prepakiranju, dodelavi in podobno do ponovnega izvoza.

Pred izdajo fitosanitarnega spričevala je potreben fitosanitarni pregled pošiljke.

Seznam dejavnosti

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 24. 02. 2015