Dovoljenje za profesionalno gojenje in trženje domorodnih vrst organizmov

Za profesionalno gojenje koristnih organizmov je potrebno pridobiti dovoljenje za profesionalno gojenje in trženje domorodnih vrst organizmov.

Dovoljenje se lahko pridobi za več primerov gojitve hkrati, kadar isti uporabnik goji organizme iste taksonomske kategorije na isti lokaciji v obdobju petih let od začetka gojitve.

Dovoljenje se pridobi na podlagi vloge na pristojni organ, ki mora vsebovati:

  • podatke o vlagatelju (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež) in vrsti dejavnosti z navedbo pravno-organizacijske oblike in z organizacijsko shemo, ki prikazuje razporeditev odgovornosti in dodelitev nalog ter pooblastil za vse zaposlene in druge osebe, ki sodelujejo v postopku gojenja;
  • podatke o strokovni odgovorni osebi za gojenje koristnega organizma (osebno ime, izobrazba, delovne izkušnje in dodatna strokovna usposobljenost osebja, vključno z zunanjimi sodelavci);
  • oceno tveganja gojitve za naravo, v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo presoje tveganja za naravo, če želi vlagatelj gojiti tujerodne vrste organizmov;
  • protokol gojenja koristnih organizmov;
  • dokazila glede prostorov, opreme in kadrov;
  • dokazila o registrirani dejavnosti (kopija obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti), če je dejavnost registrirana v tujini;
  • potrdilo o identifikaciji oziroma determinaciji koristnega organizma.

Uporabnik, ki želi koristne domorodne vrste organizmov gojiti za namenom trženja mora imeti odgovorno osebo za biotično varstvo. Upoštevati mora protokol o rokovanju z organizmov. Zagotoviti mora ustrezno opremo, prostore in kadrovske pogoje.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 24. 02. 2015