Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Koncesija za opravljanje storitev za trg dela

Koncesijo za opravljanje storitev za trg dela lahko pridobi domači ali tuji pravni subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima za opravljanje dejavnosti ustrezne kadre, poslovne prostore in opremo ter izpolnjuje druge pogoje, ki jih podrobneje predpiše minister, pristojen za delo. Koncesijo lahko pridobijo tudi konfederacije ali zveze sindikatov, reprezentativnih na območju države, in združenja delodajalcev, reprezentativna na območju države, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje. Tem subjektom se ni treba registrirati za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.  

Koncesijo podeli ministrstvo, pristojno za delo, ki izvaja vse pravice in obveznosti koncedenta v imenu države. 

Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa za določen čas največ tri leta, pri čemer se lahko njeno trajanje podaljša največ še za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba, in sicer pod pogoji, določenimi v Pravilniku o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela

Komisija za koncesije odpre prispele ponudbe v roku 30 dni po poteku roka za prijavno na javni razpis. Za vsako ponudbo komisija za koncesije ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, ali je ponudba podana za krajevno območje izvajanja določene vrste storitve, določeno v razpisu, in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa. 

Najkasneje v roku 60 dni po zaključku javnega razpisa komisija za koncesije opravi pregled in presojo popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavljenih v javnem razpisu, in na tej podlagi pripravi predlog podelitve koncesij

Ministrstvo, pristojno za delo, o vseh ponudbah za določeno krajevno območje izvajanja posamezne vrste storitev izda eno odločbo o podelitvi koncesije, s katero podeli koncesijo najugodnejšemu ponudniku ali ponudnikom in odloči čas trajanja koncesije v skladu z razpisom ter hkrati zavrne neuspešne ponudbe. 

Ministrstvo, pristojno za delo, vodi register o podeljenih koncesijah, ki je objavljen na spletni strani ministrstva.

Natančnejše pogoje in dokazila za pridobitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela določa vsakokratni javni razpis.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije

Druge aktivnosti

Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa za določen čas največ tri leta, pri čemer se njeno trajanje podaljša največ še za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.

Koncesijsko razmerje se podaljša, če je glede na stanje in potrebe trga dela to potrebno in če:

  • koncesionar izpolnjuje pogoje, ki so bili predpisani ob podelitvi koncesije;
  • je koncesionar med izvajanjem koncesije vestno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti; 
  • je koncesionar pravočasno odpravil morebitne nepravilnosti, ki so bile ugotovljene v postopkih spremljanja in nadzorov izvajanja koncesije;
  • zoper delo koncesionarja v času izvajanja koncesije ni bila vložena utemeljena pritožba ali utemeljena prijava v zvezi z nepravilnostmi pri opravljanju storitve, ki je predmet koncesije;
  • ne obstajajo razlogi za odvzem koncesije v skladu z zakonom in če koncesionar ni kršil predpisanih in pogodbeno dogovorjenih obveznosti.

Koncesionar mora vlogo za podaljšanje koncesije vložiti najmanj štiri mesece pred iztekom časa, za katerega je bila koncesija podeljena. Vlogi predloži izjavo o izpolnjevanju pogojev, predpisanih ob podelitvi koncesije.

Koncesija se ne more podaljšati, če koncesionar v času opravljanja koncesijske dejavnosti ni spoštoval predpisov s področja delovnega prava in socialne varnosti. 

Termin obnove: 3 leta

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 30. 07. 2018