Dovoljenje za opravljanje dejavnosti

Delodajalec pred začetkom opravljanja dejavnosti pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za delo. Delodajalec za zagotavljanje dela, ki pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti, se vpiše v register.

Delodajalec za zagotavljanje dela, ki je pridobil dovoljenje in je vpisan v register, lahko opravlja dejavnost za državljane Republike Slovenije, državljane EU, EGP, švicarske konfederacije ter za tujce  z državljanstvom držav, ki niso članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije in imajo:

  • prost dostop na slovenski trg dela v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev,
  • enotno dovoljenje za prebivanje in delo, izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, ali
  • modro karto.

Pravna ali fizična oseba s sedežem na območju Republike Slovenije, ki želi opravljati dejavnost, vloži vlogo za izdajo dovoljenja in za vpis v register na ministrstvo, pristojno za delo, to pa o vlogi odloči po pravilih o splošnem upravnem postopku. Vlogi priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih ni mogoče pridobiti po uradni dolžnosti.

Vpis v register se opravi z dnem dokončnosti odločbe, ki jo izda ministrstvo, pristojno za delo. O vpisu v register ministrstvo, pristojno za delo, delodajalcu za zagotavljanje dela izda potrdilo. Dejavnost se lahko začne opravljati z dnem vpisa v register.

Register vsebuje naslednje podatke o delodajalcu za zagotavljanje dela:

  • evidenčno oznako,
  • firmo oziroma ime in sedež,
  • podatke o poslovnem organu, zastopanju in obsegu pooblastil,
  • številko odločbe o vpisu v register,
  • naslov opravljanja dejavnosti.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 30. 10. 2018