Dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog

Minister, pristojen za delo, izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, če izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, dovoljenje za opravljanje dejavnosti.

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik mora strokovne naloge opravljati skrbno in po pravilih stroke. Listine, izdane pri izvajanju strokovnih nalog, morajo omogočati sledljivost in preglednost.

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki želi pridobiti dovoljenje po tem pravilniku, zaprosi pri ministrstvu, pristojnem za delo, za izdajo dovoljenja. Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati:

 • navedbo strokovnih nalog, za katere želi pridobiti dovoljenje;
 • dokazila o lastništvu ali dolgoročnem zakupu tehnične opreme, zapise o tehnični opremi, certifikate o kalibraciji in dokazila o vzdrževanju elektronske tehnične opreme ter dokazila o vzdrževanju mehanske tehnične opreme, ki jo ima v lasti;
 • dokazila o pridobljeni izobrazbi, delovnih izkušnjah, opravljenem strokovnem izpitu ter o prijavi v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti za strokovne delavce;
 • dokumentirane metodologije pregledovanja in preizkušanja delovne opreme oziroma preiskovanja delovnega okolja, ki izpolnjujejo zahteve določene s harmoniziranimi standardi in stroke s področja varnosti in zdravja pri delu in zahteve tega pravilnika;
 • dokazila o pridobljenih akreditacijah, akreditirane metode oziroma metodologije določanja nevarnih kemijskih snovi na delovnih mestih, dokazila o kompatibilnosti analitskih metod postopka vzorčenja in analize nevarnih kemijskih snovi na delovnih mestih.

Imetnik dovoljenja mora v 15 dneh obvestiti ministrstvo, pristojno za delo, o vsaki spremembi, ki lahko vpliva na opravljanje strokovnih nalog, za katere je pridobil dovoljenje za delo, zlasti pa spremembe v zvezi s tehnično opremo in strokovnimi delavci.

Minister, pristojen za delo, izda, obnovi in odvzame dovoljenje z odločbo v upravnem postopku, in sicer na podlagi ogleda in mnenja tričlanske komisije.

Če v postopku izdaje ali obnove dovoljenja minister ne izda in vroči odločbe v treh mesecih od dneva, ko je vloga popolna, se šteje, da je bilo dovoljenje izdano oziroma obnovljeno.

Dovoljenje, obnova ali odvzem dovoljenja se vpišejo v vpisnik, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za delo in vsebuje:

 • številko vpisa;
 • ime, naslov in matično številko pravne osebe ali samostojnega podjetnika;
 • številko in datum odločbe o pridobitvi, obnovitvi ali odvzemu dovoljenja;
 • obseg strokovnih nalog;
 • datum vpisa dovoljenja v vpisnik;
 • seznam strokovnih delavcev.

Imetnik dovoljenja lahko začne opravljati strokovne naloge z dnem vpisa v vpisnik.

Ob prijavi morajo biti stroški v celoti poravnani ob vložitvi zahtevka za pridobitev dovoljenja za delo. Dokler taksa ni plačana, odločbe o danem dovoljenju za delo ni mogoče vročiti.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Upravni spor
 • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije

Druge aktivnosti

Minister, pristojen za delo, izda dovoljenje za sedem let. Za obnovitev dovoljenja mora imetnik dovoljenja za vsakega strokovnega delavca izkazati njegovo strokovno usposobljenost.

Dokazila strokovnega delavca o njegovem stalnem strokovnem usposabljanju morajo izkazovati pridobljenih 100 kreditnih točk, kadar je strokovni delavec pri imetniku dovoljenja neprekinjeno zaposlen najmanj sedem let. Od teh 100 kreditnih točk mora biti najmanj 30% točk pridobljenih na usposabljanjih s področij tistih strokovnih nalog, ki jih izvaja in za katere je imetnik dovoljenja pridobil dovoljenje.

Strokovni delavec, ki je pri imetniku dovoljenja zaposlen manj kot sedem let, mora izkazovati proporcionalno število pridobljenih kreditnih točk glede na dopolnjena leta zaposlitve.

Imetnik dovoljenja, ki želi obnoviti dovoljenje, zaprosi pri ministrstvu, pristojnem za delo, za izdajo dovoljenja najmanj tri mesece pred pretekom dovoljenja.

Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati:

 • navedbo strokovnih nalog, za katere želi obnoviti dovoljenje;
 • dokazila o lastništvu ali dolgoročnem zakupu tehnične opreme, zapise o tehnični opremi, certifikate o kalibraciji in dokazila o vzdrževanju elektronske tehnične opreme ter dokazila o vzdrževanju tehnične opreme, ki jo ima v lasti;
 • pogodbe o zaposlitvi strokovnih delavcev, dokazila o pridobljeni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter opravljenem strokovnem izpitu;
 • dokumentirane metodologije pregledovanja in preizkušanja delovne opreme oziroma preiskovanja delovnega okolja, ki izpolnjuje zahteve določene s harmoniziranimi standardi in stroke s področja varnosti in zdravja pri delu.

Vloga za obnovitev ali ponovno pridobitev dovoljenja mora poleg tega vsebovati tudi dokazila o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju strokovnih delavcev.

Termin obnove: sedem let

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 03. 01. 2019