Verifikacija varovanih oddelkov v socialnovarstvenem zavodu

Varovani oddelek je oddelek v socialnovarstvenem zavodu, kjer so stanovalci zaradi svojih potreb, povezanih s težavami v duševnem zdravju nepretrgoma deležni posebne zaščite in varstva ter oddelka oziroma zavoda ne morejo zapustiti po lastni volji.

V zavodih se glede na potrebe oseb, za katere se v tem zavodu izvaja institucionalno varstvo, organizirajo naslednje vrste varovanih oddelkov:

  • varovani oddelek za osebe s težavami v duševnem zdravju,
  • varovani oddelek za osebe z več motnjami (težave v duševnem razvoju in dolgotrajne težave v duševnem zdravju) in
  • varovani oddelek za osebe, ki zaradi posledic upada kognitivnih funkcij potrebujejo delno ali popolno pomoč in nadzor.

Izvajalci socialnovarstvenih storitev, ki izvajajo institucionalno varstvo v varovanem oddelku, morajo te oddelke verificirati.

Verifikacijo lahko pridobijo oddelki, ki izpolnjujejo predpisane kadrovske, tehnične in prostorske pogoje.

Za postopek verifikacije minister, pristojen za socialne zadeve, imenuje komisijo, ki ima šest članov, od katerih so trije stalni člani in trije nadomestni člani.

Če komisija ugotovi, da izvajalec izpolnjuje predpisane pogoje, izda minister sklep o verifikaciji varovanega oddelka.

Pristojno ministrstvo vpiše varovani oddelek v register verificiranih varovanih oddelkov.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum zadnje spremembe strani: 18. 12. 2015