Koncesija za opravljanje javne službe

Koncesija na področju socialnega varstva se podeli za opravljanje javne službe na področju socialnega varstva.

Koncedent je država, razen za storitev pomoči na domu, kjer je koncedent občina.

Koncesija se na podlagi javnega razpisa podeli pravni ali fizični osebi (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, oziroma občinski svet s koncesijskim aktom določita vrsto in obseg storitev, za katere se objavi javni razpis (v nadaljnjem besedilu: razpis) za podelitev koncesije.

Razpis se lahko objavi samo za storitev oziroma posamezno obliko storitve, kot jo določajo krovni zakon in na njegovi podlagi izdan predpis o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.

Koncesije ni mogoče razpisati le za del storitve.

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  •  da je pravna oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti, vpisana v register v Republiki Sloveniji, ali da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
  • da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo krovni zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem besedilu: storitve);
  • da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve;
  • da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve;
  • da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.

Koncesija se podeli za določen čas. Za storitev vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji se koncesija podeli za 20 let.

Koncedent koncesionarja vpiše v register izdanih koncesij.

Upravičenci do oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev lahko uveljavljajo te oprostitve le za socialno varstvene storitve, ki jih v okviru mreže javne službe in v skladu s predpisanimi standardi in normativi opravi javni socialno varstveni zavod ali koncesionar,  katerih cena je oblikovana v skladu s predpisano metodologijo in za katere zakon ne določa, da so za upravičenca brezplačne.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Datum zadnje spremembe strani: 18. 12. 2015