Dovoljenje za gojenje in trženje domorodnih vrst organizmov

Za gojenje in trženje tujerodnih vrst organizmov mora uporabnik pridobiti dovoljenje pristojnega organa, ki se izda v soglasju s pristojnim organom.

Dovoljenje se pridobi na podlagi vloge, ki vsebuje:

  • podatke o vlagatelju (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež) in vrsti dejavnosti z navedbo pravno-organizacijske oblike in z organizacijsko shemo, ki prikazuje razporeditev odgovornosti in dodelitev nalog ter pooblastil za vse zaposlene in druge osebe, ki sodelujejo v postopku gojenja;
  • podatke o strokovni odgovorni osebi za gojenje koristnega organizma (osebno ime, izobrazba, delovne izkušnje in dodatna strokovna usposobljenost osebja, vključno z zunanjimi sodelavci);
  • oceno tveganja gojitve za naravo, če želi vlagatelj gojiti tujerodne vrste organizmov;
  • protokol gojenja koristnih organizmo;
  • dokazila, da so izpolnjeni drugi predpisani pogoji glede prostorov, opreme in kadrov;
  • dokazila o registrirani dejavnosti (kopija obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti), če je dejavnost registrirana v tujini;
  • potrdilo o identifikaciji oziroma determinaciji koristnega organizma.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 26. 01. 2015