Nacionalno dovoljenje (avtorizacija)

Nacionalno dovoljenje je upravni akt, s katerim pristojni organ države članice dovoli dostopnost na trgu in uporabo biocidnega proizvoda ali družine biocidnih proizvodov na njenem ozemlju ali delu njenega ozemlja.

Vloga mora biti vložena prek aplikacije Evropske agencije za kemikalije (ECHA). Za pripravo vlog se uporablja informacijsko orodje IUCLID 6.

Za izdajo dovoljenja mora biocidni proizvod izpolnjevati pogoje glede dostopnosti biocidnega proizvoda, imeti mora ustrezne lastnosti, biti mora ustrezno označen in imeti izdelan varnostni list.

Pristojni organ po prejemu vloge obvesti vlagatelja o višini, načinu in roku plačila pristojbine. Pristojbine so določene v točki 2 in 3 Priloge Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi.

Seznam dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

Druge aktivnosti

Za podaljšanje dovoljenja je imetnik dovoljenja dolžan pri pristojnem organu najmanj 550 dni pred iztekom dovoljenja vložiti vlogo za podaljšanje dovoljenja.

Termin obnove: največ 10 let

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 04. 06. 2019