Sklep o izdaji poštnih vrednotnic

Postopek izdaje sklepov poštnih vrednotnic je različen in odvisen od potreb poštnega prometa

REDNE POŠTNE ZNAMKE

Za izdajo rednih poštnih znamk je imenovana komisijo, ki potrdi serijo rednih poštnih znamk ali ime posamezne redne poštne znamke.

Po potrditvi serije rednih poštnih znamk Pošta Slovenije d.o.o. objavi javni razpis za izbiro oblikovalca serije rednih poštnih znamk ali posamezne redne poštne znamke. Pošta Slovenije d.o.o. s sklepom izbere oblikovalca in z njim sklene pogodbo. Izbiro oblikovalca mora potrditi tudi komisija. Komisija s sklepom potrdi motiv in likovno rešitev serije rednih poštnih znamk ali posamezne redne poštne znamke in predlaga Pošti Sloveniej izdajo redne poštne znamke.

PRILOŽNOSTNE POŠTNE ZNAMKE

Pošta Slovenije d.o.o. najkasneje do 31. januarja tekočega objavi vabilo za izbiro imen priložnostnih znamk za izbrano leto, ki traja vsaj tri mesece. Komisija najkasneje do 30. septembra tekočega leta potrdi imena priložnostnih znak na podlagi predlogov Pošte Slovenije d.o.o. Po izbiri imen ter določitvi skupnega števila priložnostnih znamk je potrebno poslati predlog letnega pristojnemu organu v potrditev. Po potrditvi pristojenga organa Pošta Slovenije objavi letni program v svojem uradnem glasilu. Sledi javni razpis za izbiro oblikovalca za posamezno priložnostno poštno znamko. S sklepom se izbere oblikovalca in z njim sklene pogodbo. Izbiro oblikovalca mora komisija potrditi in izdati soglasje. Pred izdajo priložnostne poštne znamke komisija izda sklep.

OSEBNE POŠTNE ZNAMKE

Pošta Slovenije d.o.o. sprejme splošne pogoje in cenik za izdajanje osebnih poštnih znamk. Dotiske z različnimi motivi lahko naročijo fizične ali pravne posebe pri Pošti Slovenije d.o.o.

POŠTNE CELINE

Velikost, obliko in vsebino poštnih celin je v pristojnosti Pošte Slovenije d.o.o. Motive in likovne rešitve ilustriranih in razgledničnih dopisnic ter priložnostnih pisem celin s sklepom potrdi komisija.

Seznam dejavnosti

Datum zadnje spremembe strani: 05. 02. 2015