Prijava novih snovi

Če ni z zakonom drugače določeno, se nove snovi kot take ali v pripravkih lahko dajejo v promet ali uvažajo le, če so bile prijavljene pristojnemu organu v skladu s predpisanimi pogoji in na predpisan način, oziroma jih je proizvajalec ali uvoznik prijavil v EU.

Izjeme so:

  • snovi, ki so že vpisane v seznam EINECS,
  • snovi in dodatke, ki se uporabljajo izključno za živalsko prehrano,
  • snovi, ki se uporabljajo izključno kot arome in dodatki v živilih,
  • zdravilne učinkovine v zdravilih, namenjene izključno za humano in veterinarsko uporabo, med katere pa se ne prištevajo vmesni produkti njihove proizvodnje,
  • snovi, ki se prijavljajo na podlagi drugih predpisov o prijavi ali odobritvi in za katere so zahtevani enaki podatki, kot jih zahteva Pravilnik o postopku prijave in načinu ocenjevanja novih snovi,
  • polimeri, ki so sestavljeni iz monomernih enot, ki so v EINECS seznamu, in ne vsebujejo več kot 2% snovi, ki ni v seznamu EINECS.

Pisna vloga za prijavo nove snovi se dostavi:
- po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,
- v vložišče na naslovu: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za zdravje
Datum zadnje spremembe strani: 06. 02. 2015