Licenca za izvajanje prevoznih storitev v železniškem prometu

Prevoznik mora za dostop do železniške infrastrukture in za začetek izvajanja prevoznih storitev pridobiti licenco.

Licenca je javna listina, s katero se prevozniku prizna sposobnost za opravljanje vseh ali posameznih vrst prevoznih storitev v železniškem prometu, vključno z zagotavljanjem vleke, oziroma sposobnost samo za zagotavljanje vleke.

Licenco izda Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije ali drug licenčni organ držav članic Evropske unije in velja na celotnem ozemlju Evropske unije.

Prevoznik za pridobitev licence za izvajanje prevoznih storitev vloži vlogo pristojnemu organu. Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda licenco za opravljanje prevoznih storitev.

Licenca velja od izdaje do preklica njene veljavnosti. Prevoznik oziroma imetnik licence mora vsakih pet let najkasneje tri mesece pred potekom roka licenčnemu organu ponovno predložiti podatke o izpolnjevanju pogojev.

V primeru, da prevoznik preneha z izvajanjem prevoznih storitev v železniškem prometu za šest mesecev ali jih ne začne izvajati šest mesecev po dodelitvi, se mu licenca odvzame.

Če namerava imetnik licence pomembneje spremeniti ali razširiti svojo dejavnost, mora zaprositi za novo licenco.

Za pridobitev licence mora biti prevoznik registriran v Republiki Sloveniji, ne sme biti v stečajnem in/ali kazenskem postopku. Izkazovati mora finančno in kadrovsko sposobnost ter biti zmožen kriti odškodnino za škodo.

Seznam dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije

Druge aktivnosti

Prevoznik mora vsakih pet let najkasneje tri mesece pred potekom roka licenčnemu organu ponovno predložiti podatke o izpolnjevanju pogojev, ki so potrebni za dodelitev licence.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 06. 02. 2017