Pogodba o opravljanju gospodarske javne službe

Za gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo upravljavec in Vlada Republike Slovenije skleneta Pogodbo o opravljanju gospodarske javne službe.

S pogodbo se uredijo medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem obvezne gospodarske javne službe.

Pogodba vključuje:

 • predmet pogodbe,
 • vrednost pogodbe,
 • obseg storitev,
 • natančne parametre posameznih meril vzdrževanja obstoječe javne železniške infrastrukture in vodenje prometa, ki jih zagotavlja upravljavec,
 • način in roke izpolnjevanja medsebojnih pogodbenih obveznosti,
 • dolžnost upravljavca poročati o vseh dejavnikih in pojavih, ki utegnejo vplivati na opravljanje obvezne gospodarske javne službe,
 • način finančnega in strokovnega nadzora nad opravljanjem obvezne gospodarske javne službe,
 • pogodbene sankcije zaradi neopravljanja ali nepravilnega opravljanja obvezne gospodarske javne službe,
 • medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z opravljanjem ali neopravljanjem obvezne gospodarske javne službe,
 • razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah,
 • način spreminjanja pogodbe,
 • čas trajanja pogodbe, prenehanje pogodbe in njeno morebitno podaljšanje.

Upravljavec mora za opravljanje obvezne gospodarske javne službe zagotoviti strokovno usposobljeno osebje in imeti ustrezno opremo, material in druga tehnična sredstva.

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Upravni spor
 • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 12. 03. 2015