Vpis v register veletrgovcev z učinkovinami

Veletrgovec z učinkovinami s sedežem v Republiki Sloveniji lahko začne opravljati svojo dejavnost na podlagi vpisa v register veletrgovcev z učinkovinami, ki ga vodi pristojni organ.

Pristojni organ ob vpisu v register veletrgovcev z učinkovinami izda potrdilo.

Register veletrgovcev z učinkovinami vsebuje naslednje podatke:

  • ime poslovnega subjekta in stalni naslov ter kontaktne podatke (telefon, faks, e-pošta);
  • seznam učinkovin, s katerimi poslovni subjekt opravlja promet na debelo.

Veletrgovec z učinkovinami 60 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti priglasi svojo dejavnost pri pristojnem organu s pisno vlogo, ki vsebuje:

  • dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev in
  • seznam učinkovin, s katerimi bo opravljal promet.

Pristojni organ vpiše veletrgovca z učinkovinami v register veletrgovcev z učinkovinami na podlagi pozitivnega mnenja strokovne komisije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje prometa na debelo z učinkovinami v 90 dneh oziroma 60 dneh od dneva prejema popolne vloge, če oceni, da preverjanje izpolnjevanja pogojev ni potrebno.

Če strokovna komisija iz prejšnjega odstavka izda negativno mnenje o izpolnjevanju pogojev za opravljanje prometa z učinkovinami na debelo, pristojni organ z odločbo zavrne vpis v register.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za zdravje
Datum zadnje spremembe strani: 11. 02. 2016