Vpis v register uvoznikov učinkovin

Uvozniki učinkovin s sedežem v Republiki Sloveniji lahko začnejo opravljati svojo dejavnost po vpisu v register uvoznikov učinkovin, ki ga vodi pristojni organ.

Pristojni organ ob vpisu v register iz prejšnjega odstavka izda potrdilo.

Register uvoznikov učinkovin vsebuje naslednje podatke:

  • ime poslovnega subjekta in stalni naslov ter kontaktne podatke (telefon, faks, e-pošta);
  • seznam učinkovin, ki jih poslovni subjekt uvaža.

Uvoznik učinkovin 60 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti priglasi svojo dejavnost pri pristojnem organu s pisno vlogo, ki vsebuje:

  • dokazila o izpolnjevanju pogojev in
  • seznam učinkovin, ki jih namerava uvažati.

Pristojni organ vpiše uvoznika učinkovin v register uvoznikov učinkovin na podlagi pozitivnega mnenja strokovne komisije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje uvoza učinkovin o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka prejšnjega člena v 90 dneh oziroma 60 dneh od dneva prejema popolne vloge, če oceni, da preverjanje izpolnjevanja pogojev ni potrebno.

Če strokovna komisija iz prejšnjega odstavka izda negativno mnenje o izpolnjevanju pogojev za uvoz učinkovin, pristojni organ zavrne vpis v register uvoznikov učinkovin in o tem izda odločbo.

Uvoz učinkovin lahko opravljajo poslovni subjekti, vpisani v register uvoznikov učinkovin, ki so:

  • imetniki dovoljenja za proizvodnjo zdravil,
  • proizvajalci učinkovin in
  • veletrgovci z učinkovinam.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za zdravje
Datum zadnje spremembe strani: 11. 02. 2016