Koncesijska pogodba

Priznane rejske organizacije, katerih rejski programi so vključeni v skupni temeljni rejski program (STRP), izvajajo javno službo v živinoreji na podlagi koncesijske pogodbe.

Javna služba strokovni nalog v živinoreji se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije in se opravljanja za vse tiste pasme domačih živali, katerih potrjeni rejski programi so vključeni v STRP. Naloge javne službe strokovnih nalog se navedejo in opišejo v rejskih programih za posamezno vrsto ali pasmo domačih živali, podrobneje pa se opredelijo v programu za izvedbo STRP.

Priznanim rejskim organizacijam se koncesija podeli z odločbo po uradni dolžnosti brez javnega razpisa. Medsebojna razmerja med pristojnim organom in priznano rejsko organizacijo se uredi s koncesijsko pogodbo. 

Pristojni organ vsako leto sklene pogodbo o financiranju z izvajalci javne službe strokovnih nalog, ki so navedeni v koncesijski pogodbi. Pogodba o financiranju se sklene na podlagi sklepa pristojnega organa, o določitvi programa za izvedbo STRP ter o dodelitvi sredstev za njegovo izvedbo.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 24. 02. 2015