Dovoljenje Ministrstva za zdravje

Dejavnost zasebne zdravniške službe in zasebne dentalne medicine lahko opravljajo fizične ali pravne osebe.

Zasebni zdravniki in doktorji dentalne medicine, ki so fizične osebe, pridobijo dovoljenje z vpisom v register zasebnih zdravnikov, zasebni zdravniki in doktorji dentalne medicine (v nadaljevanju: zdravniki), ki so organizirani kot pravne osebe pa po registraciji v poslovnem registru zaprosijo za dovoljenje pri Ministrstvu za zdravje.

V obeh primerih morajo izpolnjevati iste pogoje, le da pravne osebe ne izpolnjujejo pogoja o delovnem razmerju.

Zdravnik mora biti registriran kot zasebni zdravnik najkasneje na dan, ko začne opravljati zdravniško službo kot zasebni zdravnik.

Zdravnik, ki je organiziran kot fizična oseba, lahko samostojno opravlja zdravniško službo kot zasebni zdravnik, če izpolnjuje vse pogoje in je vpisan v register zasebnih zdravnikov. Zdravnik se lahko registrira kot zasebni zdravnik, če ima licenco za opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju, ni v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu, mu s pravnomočno sodbo sodišča ni prepovedano opravljanje zdravniške službe oziroma poklica ter ima zagotovljene ustrezne prostore in opremo.

Ko zasebni zdravnik preneha z opravljanjem zasebne zdravniške službe, izroči vso zdravstveno dokumentacijo zdravniku, ki s soglasjem Zdravniške zbornice Slovenije prevzame opravljanje njegove zdravniške službe. Če si zasebni zdravnik do prenehanja opravljanja zdravniške službe ni določil prevzemnika, imenuje zbornica začasnega upravitelja zdravstvene dokumentacije.

Kandidat mora vlogi za izdajo dovoljenja za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti za pravne osebe na obrazcu predložiti naslednja dokazila:

 • potrdilo o registraciji pravne osebe (sklep sodišča o vpisu ustanovitve subjekta v sodni register);
 • potrdilo, da ima nosilec zdravstvene dejavnosti zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo (spričevalo o zaključnem izpitu, diploma, potrdilo o strokovnem izpitu, licenca);
 • potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (potrdilo, da nosilcu zdravstvene dejavnosti ni s pravnomočno sodbo prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica);
 • pravno podlago za izvajanje dejavnosti z nosilcem zdravstvene dejavnosti (pogodba o zaposlitvi ali druga pravna podlaga) ter potrdilo, da nosilec zdravstvene dejavnosti ni v delovnem razmerju oziroma soglasje delodajalca;
 • potrdilo, da so za opravljanje zdravstvene dejavnosti zagotovljeni ustrezni prostori in oprema in, če zahteva narava dela, tudi ustrezni kadri (zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali pogodba o najemu oziroma uporabi z ustreznim zdravstvenim zavodom oziroma drugo pravno ali fizično osebo);
 • uporabno dovoljenje za prostore, v katerih se bo izvajala zdravstvena dejavnost (izda ga pristojna upravna enota) – ta priloga ni potrebna, če je pod točko 2 v obrazcu vloge obkrožena možnost a);
 • mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja za nosilca zdravstvene dejavnosti.

Vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev, ki ga morajo opraviti fizične osebe, se opravi na vlogo posameznika, v vlogi pa je treba navesti:

 • ime in priimek, rojstni datum in kraj rojstva;
 • naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka);
 • poklic oziroma strokovno izobrazbo;
 • vrsto zdravstvene dejavnosti, ki bi jo želel opravljati kot zasebno zdravstveno dejavnost;
 • sedež prostorov, v katerih bo opravljal zasebno zdravstveno dejavnost - z opisom prostorov, opreme in kadrovske zasedbe;
 • znanje slovenskega jezika oziroma na dvojezičnih območjih tudi jezik narodnosti.

K vlogi za vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev je treba predložiti tudi dokazila o izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev. Kandidat mora vlogi za izdajo odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev na obrazcu priložiti še naslednja dokazila:

 • potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (potrdilo, da nosilcu zdravstvene dejavnosti ni s pravnomočno sodbo prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica);
 • potrdilo, da nosilec zdravstvene dejavnosti ni v delovnem razmerju – predložiti ga mora najpozneje ob začetku izvajanja zasebne zdravstvene dejavnosti;
 • potrdilo, da so za opravljanje zdravstvene dejavnosti zagotovljeni ustrezni prostori in oprema in, če to zahteva narava dela, tudi ustrezni kadri (zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali pogodba o najemu oziroma uporabi z ustreznim zdravstvenim zavodom oziroma drugo pravno ali fizično osebo);
 • uporabno dovoljenje za prostore, v katerih se bo izvajala zdravstvena dejavnost (izda ga pristojna upravna enota) – ta priloga ni potrebna, v kolikor je pod točko 2 v obrazcu vloge obkrožena možnost a);
 • mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja za nosilca zdravstvene dejavnosti.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Pritožba
 • Pristojni organ: Zdravniška zbornica Slovenije
Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 11. 02. 2016