Dovoljenje Ministrstva za zdravje

Zasebno zdravstveno dejavnost lahko opravljajo fizične ali pravne osebe.

Zasebni zdravstveni delavci, ki so fizične osebe, pridobijo dovoljenje z vpisom v register zasebnih zdravstvenih delavcev.

Zasebni zdravstveni delavci, ki so organizirani kot pravne osebe pa po registraciji v poslovnem registru zaprosijo za dovoljenje pri Ministrstvu za zdravje.

V obeh primerih morajo izpolnjevati iste pogoje, le da pravne osebe ne izpolnjujejo pogoja o delovnem razmerju.

Pogoji za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti so:

 • ustrezna izobrazba in usposobljenost za samostojno delo;
 • ni v delovnem razmerju;
 • mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
 • ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo, in - če to zahteva narava dela - tudi ustrezne kadre;
 • pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja.

Vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev se opravi na vlogo.

Kandidat mora vlogi za izdajo dovoljenja za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti za pravne osebe na obrazcu predložiti naslednja dokazila:

 • potrdilo o registraciji pravne osebe (sklep sodišča o vpisu ustanovitve subjekta v sodni register);
 • potrdilo, da ima nosilec zdravstvene dejavnosti zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo (spričevalo o zaključnem izpitu, diploma, potrdilo o strokovnem izpitu, licenca);
 • potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (potrdilo, da nosilcu zdravstvene dejavnosti ni s pravnomočno sodbo prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica);
 • pravno podlago za izvajanje dejavnosti z nosilcem zdravstvene dejavnosti (pogodba o zaposlitvi ali druga pravna podlaga) ter potrdilo, da nosilec zdravstvene dejavnosti ni v delovnem razmerju oziroma soglasje delodajalca;
 • potrdilo, da so za opravljanje zdravstvene dejavnosti zagotovljeni ustrezni prostori in oprema in - če to zahteva narava dela - tudi ustrezni kadri (zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali pogodba o najemu oziroma uporabi z ustreznim zdravstvenim zavodom oziroma drugo pravno ali fizično osebo);
 • uporabno dovoljenje za prostore, v katerih se bo izvajala zdravstvena dejavnost (izda ga pristojna upravna enota) – ta priloga ni potrebna, če je pod točko 2 v obrazcu vloge obkrožena možnost a);
 • mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja za nosilca zdravstvene dejavnosti.

Zdravstveni delavec (fizična oseba), ki izpolnjuje pogoje, lahko začne opravljati zasebno zdravstveno dejavnost z dnem izdaje odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev.

Vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev se opravi na vlogo posameznika, v vlogi pa je treba navesti:

 • ime in priimek, rojstni datum in kraj rojstva;
 • naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka);
 • poklic oziroma strokovno izobrazbo;
 • vrsto zdravstvene dejavnosti, ki bi jo želel opravljati kot zasebno zdravstveno dejavnost;
 • sedež prostorov, v katerih bo opravljal zasebno zdravstveno dejavnost - opisom prostorov, opreme in kadrovske zasedbe;
 • znanje slovenskega jezika oziroma na dvojezičnih območjih tudi jezik narodnosti.

K vlogi za vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev je treba predložiti tudi dokazila o izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev. Kandidat mora vlogi za izdajo odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev na obrazcu priložiti še naslednja dokazila:

 • potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (potrdilo, da nosilcu zdravstvene dejavnosti ni s pravnomočno sodbo prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica);
 • potrdilo, da nosilec zdravstvene dejavnosti ni v delovnem razmerju – predložiti ga mora najpozneje ob začetku izvajanja zasebne zdravstvene dejavnosti;
 • potrdilo, da so za opravljanje zdravstvene dejavnosti zagotovljeni ustrezni prostori in oprema in - če to zahteva narava dela - tudi ustrezni kadri (zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali pogodba o najemu oziroma uporabi z ustreznim zdravstvenim zavodom oziroma drugo pravno ali fizično osebo);
 • uporabno dovoljenje za prostore, v katerih se bo izvajala zdravstvena dejavnost (izda ga pristojna upravna enota) – ta priloga ni potrebna, če je pod točko 2 v obrazcu vloge obkrožena možnost a);
 • mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja za nosilca zdravstvene dejavnosti.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Pritožba
 • Pristojni organ: Ministrstvo za zdravje
Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 11. 02. 2016