Dovoljenje za gojitev živali domorodnih in tujerodnih prosto živečih vrst

Za gojitev živali domorodnih ali tujerodnih prosto živečih vrst je treba pridobiti dovoljenje.

Če se goji žival tujerodne vrste, je treba zagotoviti presojo tveganja za naravo.

Gojena žival mora biti označena na predpisan način.

Dovoljenja ni treba pridobiti za gojitev določene živali iz vrst sesalcev, ptic, rib in nevretenčarjev, ki so posebej določene s predpisom.

Gojitelj, ki živali goji z namenom prodaje, mora voditi evidenco o trgovini z živalmi. Evidenco gojitev vodi v enotni bazi podatkov (evidenca o trgovini z živalmi)

Pred pričetkom gojitve živali domorodnih ali tujerodnih vrst, si je treba pridobiti dovoljenje za gojitev.

Za gojitev živali tujerodne vrste je treba predhodno pridobiti Poročilo o presoji tveganja za naravo, ki je obvezna priloga vlogi. Presojo izvajajo pooblaščene organizacije.

Vlogo za pridobitev dovoljenja za gojitev živali prostoživečih vrst se lahko vloži:

  • elektronsko preko portala SPOT (e-VEM) ali
  • fizično pri Agenciji Republike Slovenije za okolje.
  • Pridobitev dovoljenja za gojitev živali prostoživečih vrst za samostojne podjetnike

  • Pridobitev dovoljenja za gojitev živali prostoživečih vrst za gospodarske družbe

Obveznosti imetnika dovoljenja za gojitev:

  • vodenje elektronske evidence o trgovini
  • letno poročanje o gojitvi

Izjeme:

Če je za gojitev živali prosto živečih vrst treba pridobiti dovoljenje tudi po drugem zakonu (npr. Zakon o divjadi in lovstvu), se to dovoljenje izda po drugem zakonu in ob soglasju ARSO.

Za vrste živali, ki so navedene v Pravilniku o prosto živečih živalskih vrstah, za katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev, ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 05. 02. 2020