Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Dovoljenje za uporabo vira sevanja

Pred začetkom uporabe vira sevanja mora uporabnik vira sevanja pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja ali potrdilo o vpisu vira sevanja v register virov sevanja.

Dovoljenje za uporabo vira sevanja in potrdilo o vpisu vira sevanja v register virov sevanja izda organ, pristojen za jedrsko varnost, če gre za vir sevanja, ki se uporablja v zdravstvu ali veterinarstvu, pa organ, pristojen za varstvo pred sevanji.

Dovoljenje za uporabo vira sevanja je treba pridobiti za:

  • zaprti vir sevanja, pri katerem aktivnost ali specifična aktivnost več kot 10 krat presega raven izvzetja za aktivnost oziroma za specifično aktivnost;
  • napravo z zaprtim virom sevanja, pri kateri hitrost doze, izmerjene 10 cm od katerekoli dostopne površine naprave, v kateri je zaprti vir sevanja, presega 1 µSv/h;
  • električno napravo, ki deluje pri napetosti nad 30 kV, razen za elektronske mikroskope;
  • odprti vir sevanja, katerega aktivnost presega raven izvzetja iz drugega stolpca Tabele 1 Priloge Uredbe o sevalnih dejavnostih.

 

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor
Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016