Dovoljenje za opravljanje del in nalog v tehnološkem procesu

Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta vloži vlogo za preverjanje strokovne usposobljenosti in ostalih pogojev za svoje delavce za pridobitev dovoljenj za opravljanje del in nalog na delovnih mestih, navedenih v tem pravilniku, najmanj dva meseca pred predvidenim rokom preverjanja strokovne usposobljenosti.

K vlogi za prvo pridobitev dovoljenja mora upravljavec za vsakega kandidata priložiti naslednje podatke in priloge: ime in priimek, datum, kraj in občino in državo rojstva, državljanstvo, seznam šol, ki jih je delavec končal in številke ustreznih spričeval, potrdilo o uspešno opravljenem začetnem strokovnem usposabljanju, podatke o delovnih izkušnjah in kopijo potrdila o zdravstvenem pregledu delavca z oceno delovne zmožnosti za opravljanje del in nalog.

K vlogi za podaljšanje veljavnosti dovoljenja mora upravljavec za vsakega kandidata priložiti naslednje podatke: ime in priimek, datum rojstva, datum in stopnjo zadnjega preverjanja strokovne usposobljenosti, vsako prekinitev ali spremembo dela in nalog v sevalnem ali jedrskem objektu, daljšo od treh mesecev in krajšo od šestih mesecev, podatke o opravljenem rednem stalnem strokovnem usposabljanju ter kopije potrdil o zdravstvenih pregledih z ocenami delovne zmožnosti.

Uprava izda delavcu dovoljenje za opravljanje del in nalog, za katere izpolnjuje pogoje, na podlagi poročila komisije o uspešno opravljenem preverjanju usposobljenosti in o izpolnitvi drugih predpisanih pogojev.

Komisija na podlagi s preverjanjem izkazane usposobljenosti delavca Upravi predlaga trajanje veljavnosti dovoljenja. Pri prvi pridobitvi dovoljenja komisija predlaga veljavnost dovoljenja za obdobje od 12 do 18 mesecev ali največ do 31. decembra naslednjega koledarskega leta. Pri podaljšanjih dovoljenj komisija predlaga veljavnost dovoljenja za obdobje 27 mesecev, če je kandidat pri preverjanju usposobljenosti dosegel med 80% in vključno 90% možnih točk, oziroma pet let, če je dosegel več kot 90% možnih točk. Komisija praviloma predlaga veljavnost dovoljenja do 31. decembra.

Dovoljenje velja za posamezen sevalni ali jedrski objekt in za dela in naloge, za katere je bilo opravljeno preverjanje usposobljenosti in za katere so izpolnjeni pogoji.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor

Druge aktivnosti

Termin obnove: 27 mesecev do pet let

Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016