Koncesijska pogodba

Gospodarska javna služba rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe se opravlja na podlagi koncesijske pogodbe.

Na podlagi  najugodnejše vloge pristojni organ izbere kandidata, kateremu izda odločbo o podelitvi koncesije. Po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije se sklene koncesijska pogodba. Naloge koncedenta v postopku podelitve koncesije in v koncesijskem razmerju izvaja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, razen določenih nalog in odločitev, ki so izrecno v pristojnosti Vlade Republike Slovenije.

S koncesijsko pogodbo se uredijo vsa medsebojna razmerja, tveganja in pogodbene kazni.

Koncesija se podeli za sedem let.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo

Druge aktivnosti

Termin obnove: Na sedem let

Datum zadnje spremembe strani: 17. 02. 2016