Koncesija za dejavnost operaterja z elektriko

Za opravljanje dejavnosti operaterja trga z elektriko je treba imeti izključno pravico, ki je dodeljena s koncesijo. Republika Slovenija kot koncedent podeli koncesijo enemu operaterju trga za celotno območje Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije koncesionarju podeli koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe, in sicer z odločbo po tej uredbi brez javnega razpisa. Medsebojna razmerja med vlado in koncesionarjem se natančneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

Seznam dejavnosti

Druge aktivnosti

Trajanje koncesije ne sme biti krajše od pet let in ne daljše od deset let.

Termin obnove: 10 let

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 10. 02. 2016