Koncesijska pogodba za vzdrževanje pristaniške infrastrukture

Redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe.

S koncesijsko pogodbo se uredijo koncesijska razmerja, zlasti pa:

  • medsebojne obveznosti v zvezi z gradnjo objektov in naprav koncesije;
  • pravice in obveznosti v zvezi z vodenjem pristanišča;
  • pravice in obveznosti v zvezi z opravljanjem pristaniških dejavnosti;
  • pravice in obveznosti v zvezi z upravljanjem in vodenjem pristaniške infrastrukture, ki ni namenjena za javni promet;
  • pravice in obveznosti v zvezi z izvajanjem javnih služb;
  • pravice in obveznosti v zvezi z opravljanjem obrambnih in varnostnih nalog ter nalog v zvezi z zaščito in reševanjem oziroma nenadnim onesnaževanjem morja;
  • medsebojne obveznosti v zvezi s plačevanjem pogodbenih dajatev;
  • prenehanje koncesijskega razmerja in njegove posledice;
  • posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov javne oblasti koncedenta.

Koncesija se podeli za 35 let.

Seznam dejavnosti

Druge aktivnosti

Termin obnove: Na 35 let

Datum zadnje spremembe strani: 17. 02. 2016