Pooblastilo izvajalca dozimetrije

Pravna oseba lahko pridobi pooblastilo izvajalca dozimetrije na enem ali več naslednjih področij:

 • ugotavljanje izpostavljenosti zunanjemu obsevanju in dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih, če:
  • ima za polni delovni čas stalno zaposlenega vsaj enega odgovornega strokovnjaka za dozimetrijo, ki izpolnjuje predpisane pogoje, kar izkazuje s strokovnimi referencami na področju zunanje dozimetrije, in
  • je akreditirana za izvajanje meritev zunanjih doz ionizirajočega sevanja s pasivnimi dozimetri po standardu SIST EN ISO/IEC 17025;
 • ugotavljanje izpostavljenosti notranjemu obsevanju pri delu z odprtimi viri in dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih, če:
  • ima za polni delovni čas stalno zaposlenega vsaj enega odgovornega strokovnjaka za dozimetrijo, ki izpolnjuje predpisane pogoje, kar izkazuje s strokovnimi referencami na področju interne dozimetrije, in
  • je  akreditirana za izvajanje meritev radioaktivne kontaminacije po standardu SIST  EN 45004 ali SIST  EN ISO/IEC 17025 in/ali
  • je akreditirana po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za izvajanje meritev celotneradioaktivnosti v telesu ali kritičnih organih in/ali
  • je akreditirana po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za izvajanje meritev koncentracije posameznih radionuklidov v bioloških vzorcih;
 • ugotavljanje izpostavljenosti zaradi radona in torona ter dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih, če:
  • ima za polni delovni čas stalno zaposlenega vsaj enega odgovornega strokovnjaka za dozimetrijo, ki izpolnjuje predpisane pogoje, kar izkazuje s strokovnimi referencami napodročju dozimetrije pri ugotavljanju izpostavljenosti zaradi prisotnosti radona in torona, in
  • je akreditirana za izvajanje meritev koncentracije radona, torona in njunih potomcev v zraku po standardu SIST EN 45004 ali SIST EN ISO/IEC 17025.

Oceno doze in strokovno mnenje lahko poda pravna oseba, ki je pridobila pooblastilo iz prejšnjega odstavka tudi, če je meritve opravil drug laboratorij, akreditiran za ustrezno področje po standardu, ki je zahtevan v prejšnjem odstavku.

Za pridobitev pooblastila izvajalca dozimetrije mora pravna oseba podati vlogo na ministrstvo, pristojno za zdravje.

Vloga mora vsebovati navedbo področja in dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev.

 

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Pritožba
 • Pristojni organ: Ministrstvo za zdravje
Datum zadnje spremembe strani: 17. 02. 2016