Koncesija za prenos električne energije

Za izvajanje gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosa električne energije Republika Slovenija kot koncedent podeli koncesijo za celotno območje Republike Slovenije, in sicer za obdobje največ 50 let.

Vlada Republike Slovenije koncesionarju podeli koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe, in sicer z odločbo po tej uredbi brez javnega razpisa. Medsebojna razmerja med vlado in koncesionarjem se natančneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

Za koncesijo se ne plačuje koncesijske dajatve.

Dejavnost sistemskega operaterja lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ima v lasti prenosni sistem;
  • ima certifikat sistemskega operaterja in
  • je imenovan za sistemskega operaterja.

Seznam dejavnosti

Druge aktivnosti

Termin obnove: 50 let

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 11. 02. 2016