Koncesija za distribucijo električne energije

Dejavnost distribucijskega operaterja lahko izvaja oseba, ki od vlade pridobi koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije. Koncesija se izdaja za obdobje 50 let.

Koncesija se podeli za celotno območje Republike Slovenije. Koncesionar pridobi izključno pravico opravljanja te javne službe.

Koncesija se podeli brez javnega razpisa. O izbiri koncesionarja odloči Vlada Republike

Slovenije z odločbo v upravnem postopku. Vlada s koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo.

Seznam dejavnosti

Druge aktivnosti

Termin obnove: 50 let

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 11. 02. 2016